Visie

Wij leggen hier uit, voor ieder die kennis wil maken met de huisartsenpraktijk Mulder en Waalkes in Assen, hoe onze visie op de huisartsenpraktijk is en hoe wij deze visie omzetten in een werkelijke praktijk. Wij spreken de hoop uit dat wie zich als patiënt wil laten inschrijven, deze praktische visie ook onderschrijft.

Wij bieden laagdrempelige en persoonlijke huisartsenzorg. Onze praktijk is elke werkdag van het jaar geopend en we zijn telefonisch goed bereikbaar. Spoedafspraken worden altijd op dezelfde dag gepland. We proberen een afspraak, die niet urgent is, toch zoveel mogelijk binnen 2 werkdagen te plannen.
Daarnaast hebben we een uitgebreide praktijkwebsite.
Onze praktijk is gevestigd in het Marturia Gezondheidsplein, maar behoudt de eigen identiteit doordat we werken met eigen medewerkers en een eigen balie.

Wij vinden dat er voor een goede arts-patiëntrelatie een voldoende vertrouwensbasis moet zijn. Dit houdt in dat mensen zich pas na een kennismakingsgesprek met een van de huisartsen bij onze praktijk kunnen laten inschrijven als patiënt.

In onze praktijk werken drie vaste huisartsen, een mannelijke en twee vrouwelijke. De patiënt mag een voorkeur uitspreken, maar bij zorg op korte termijn krijgt de patiënt een afspraak bij de huisarts die dan beschikbaar is. Het behoort tot de taken van de doktersassistente dit te regelen, zo nodig in overleg met de arts.

In onze praktijk gaan we ervan uit dat de patiënten een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun gezondheid en maken hen, waar nodig, daarvan bewust. Wij vragen bij voorbeeld van onze patiënten, dat zij zelf contact opnemen voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken. Bij ernstige afwijkingen proberen we zo snel mogelijk zelf te bellen.

We bezoeken patiënten thuis, alleen als dit medisch noodzakelijk is. 
Na een geboorte bezoeken we de nieuwe ouders. Wanneer er veel baby’s geboren worden, is dat niet altijd mogelijk. Wij komen langs, wanneer de ouders zelf aangeven er behoefte aan te hebben.
Bij ontslag uit het ziekenhuis maken we een huisbezoek, als de patiënt aangeeft daar behoefte aan te hebben.
Een paar maal per jaar bezoeken wij – of de praktijkverpleegkundige – onze oudere patiënten in de verzorgingshuizen. Bij ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, komen wij thuis langs, op verzoek en wanneer het nodig is.

Wij beoefenen alleen de reguliere geneeskunde. We werken zo veel mogelijk volgens landelijk geaccepteerde en op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde richtlijnen en protocollen.

Wij staan voor verantwoord en veilig medicijngebruik. Dit houdt in dat wij in onze praktijk met de apotheken afspraken hebben over controle bij voorschrijven, herhaling, aflevering en gebruik van medicijnen. In Assen bestaat hiervoor een gezamenlijk beveiligd computernetwerk van huisartsen en apotheken. Deze controlemogelijkheid hebben Internetapotheken niet en naar onze mening dragen die daarom niet bij aan een goede kwaliteit van zorgverlening.
In onze praktijk bestaan duidelijke afspraken over het gebruik en herhalen van medicijnen. We zijn bijvoorbeeld terughoudend in het voorschrijven van slaapmiddelen.

We werken onder toezicht van het Nederlands Huisartsen Genootschap continu en systematisch aan kwaliteitsverbetering van onze zorg.
Wij staan niet principieel afwijzend ten opzichte van euthanasie. Uiteraard is het van belang dat de huisarts een goed contact heeft met de patiënt en eventueel met zijn of haar omgeving. Wij houden ons in alle gevallen aan de wet.

Zaken als verwijzingen naar specialisten of andere hulpverleners vinden altijd in overleg plaats. Wij werken volgens de regionale ketenzorgprotocollen bij de chronische zorg voor mensen met Diabetes Mellitus type 2 en chronische bronchitis (COPD). Binnenkort geldt dit ook voor Astma en hart- en vaatziekten (CVRM).

De praktijk wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, beschikbaar is gedurende de openingstijden van de praktijk. Belangrijk is daarbij de voortdurende (bij)scholing van alle medewerkers binnen de praktijk conform de steeds wisselende inzichten binnen de huisartsenzorg ten aanzien van richtlijnen (de NHG-Standaarden), de toekomstvisie op huisartsenzorg en dergelijke. Centraal uitgangspunt van de praktijk en de medewerkers is: optimale zorg aan patiënten bieden.

Door het belang van de patiënt steeds centraal te blijven stellen en deze persoonlijk, open en eerlijk te benaderen zal er een sterke binding tussen de patiënten en de huisartsenpraktijk ontstaan. Dit vormt de basis voor een open communicatie tussen behandelaar en patiënt.

Dit zijn de accenten die de Huisartsenpraktijk Mulder en Waalkes wil leggen.