Verstrekken medische en persoonlijke gegevens partner/kind/ouders

Afschriften van uitslagen, brieven of de verslaglegging in het medisch dossier worden pas gegeven na beoordeling door en een eventuele uitleg van de huisarts. Het verstrekken van nadere medische informatie gebeurt alleen door de huisarts of huisarts in opleiding of na diens toestemming.

Daarbij geldt:

 • Partner: 
  U kunt geen informatie voor- en over uw partner opvragen als dit niet met zijn/haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is. Deze toestemming wordt voor elke keer vastgelegd in het dossier.

 • Kinderen: 
  Voor kinderen tot 16 jaar hebben ouders wettelijk recht op deze informatie.
  Echter: kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen bezwaar maken tegen dat recht en aangeven dat schriftelijke en mondelinge informatie niet aan hun ouders mag worden gegeven. Ook als het verstrekken van informatie strijd oplevert met de zorg van een goed hulpverlener, kan de huisarts besluiten om geen informatie te geven aan de ouders.
  Een kind van 16 jaar of ouder mag zelf beslissingen nemen over de medische behandeling. Er is dan geen toestemming meer nodig van de ouders en ouders worden alleen geïnformeerd over de behandeling als het kind dat wil. Ouders mogen ook niet zonder toestemming van het kind informatie opvragen of het medisch dossier lezen.
  Als ouders gescheiden zijn kunnen zij allebei het ouderlijk gezag hebben. Dat betekent dat ze allebei recht hebben om te beslissen over de behandeling en het medisch dossier mogen lezen. Ook al is één ouder meer betrokken bij de dagelijkse zorg dan de ander. Als een ouder geen ouderlijk gezag heeft mag hij/zij niet over de behandeling beslissen. Dit is van toepassing op kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

 • Ouders:
  Als u gerechtigd bent om informatie over- en voor uw ouders op te vragen/ te verstrekken dan moet een schriftelijke toestemming van de betreffende ouder aan de huisarts in het dossier vastgelegd zijn.

 • Instanties:
  Voor informatie aan instanties (advocaat, politie, verzekeringsmaatschappij, bedrijfsarts) is altijd uw schriftelijke machtiging nodig en dan betreft het alleen bepaalde specifiek informatie en dat ook voor een bepaalde termijn. Verstrekken van informatie door de huisarts aan instanties gebeurt uitsluitend schriftelijk.


Toestemmingsverklaring opvragen medische informatie partner/kind/ouders